Program Škola priateľská k deťom je zastrešovaný Slovenským výborom pre UNICEF. Jej základom je myšlienka Dohovoru o právach dieťaťa, a to vzdelávať a vychovávať k uplatňovaniu tohto dohovoru. Zapojení sú všetci – žiaci, učitelia, rodičia, nepedagogickí pracovníci.

OSN definuje práva každého dieťaťa na svete vrátane občianskych, kultúrnych, hospodárskych, politických a sociálnych práv. Je postavený na štyroch základných princípoch, ktorými sú:

  • nediskrimácia,
  • najlepší záujem dieťaťa,
  • právo na život, prežitie a rozvoj,
  • právo na rešpektovanie názorov dieťaťa.

Základným kameňom je participácia detí na chode školy. Zámerom je vytvoriť také prostredie, v ktorom sa deti budú cítiť bezpečne, dobre, sebaisto, a do ktorého budú chodiť s radosťou.

Titul „Škola priateľská deťom“ nám bol v školskom roku 2015/2016 udelený na základe praktických výsledkov. UNICEF náš prístup ocenil aj v publikácii, kde bola naša škola uvedená ako „Dobrý príklad praxe“.
V školskom roku 2016/2017 sme sa opäť úspešne uchádzali o tento titul, ale keďže stagnácia je náš nepriateľ, zapojili sme sa do nadstavbovej úrovne tohto programu. Avšak vzhľadom na zmeny v organizácii UNICEF bola zavedená len jedna forma programu, ktorú sme samozrejme zvládli bez problémov.

2017/2018 je ďalším rokom intenzívnej práce. Od začiatku pracuje učiteľský zbor spolu so Žiackou školskou radou na zlepšovaní nášho prostredia. Boli zavedené niektoré inovácie pre zlepšenie komunikácie medzi učiteľmi a žiakmi, rozšírila sa ponuka aktivít na škole, a v neposlednom rade sa vytvorila zóna oddychu a relaxu.

Aby naša škola nebola len dobrá, ale stále lepšia.

Viac sa o programe dozviete tu.

Aktivity v rámci programu Škola priateľská k deťom sú organizované Žiackou školskou radou.