5 dôvodov, prečo študovať v Súkromnom bilingválnom gymnáziu v Galante

1) Anglický jazyk je v súčasnosti najžiadanejším a bezpochyby najpoužívanejším jazykom na svete

Angličtinou hovorí 1,8 miliardy ľudí na svete, je úradným jazykom vo viac ako 100 krajinách, 30% ročne publikovaných kníh a polovica denníkov takisto vychádza v angličtine. Je vyučovacím jazykom na univerzitách a rokovacím jazykom na rôznych konferenciách. Angličtina je jednoducho dominantným jazykom v komunikácii, vede, obchode, médiách, diplomacii a prominentným jazykom v medzinárodných organizáciách ako sú OSN a Európska únia. Štúdium anglického jazyka ti otvorí dvere do takmer všetkých sfér profesionálneho a kultúrneho života.

2) Naši absolventi majú veľmi dobré umiestnenie na vysokých školách doma aj v zahraničí

Štúdium považujeme za najlepšiu investíciu do budúcnosti. V priebehu piatich rokov sa cielene zameriavame na jazykovú a odbornú prípravu našich študentov na vysokoškolské štúdium rôzneho zamerania. V poslednom ročníku si študenti samostatne volia učebné predmety podľa svojej profesionálnej orientácie a záujmu. Získavajú tak kompetencie, vďaka ktorým úspešne pôsobia v akademickom prostredí na Slovensku a v zahraničí. Len malé percento našich absolventov vstupuje priamo po ukončení  štúdia na pracovný trh.

3) Máme vypracovaný kvalitný a originálny školský vzdelávací program

Profilácia školy je evidentná prostredníctvom obsahu vzdelávania, ktorý je oproti ŠVP značne rozšírený. S cieľom uspokojiť individuálne potreby, očakávania, a predovšetkým záujem študentov, sme vytvorili podmienky pre akceleráciu ich odborného rastu. Máme navýšenú hodinovú dotáciu takmer všetkých predmetov, poskytujeme študentom výber voliteľných predmetov a máme vytvorené vlastné predmety, ktoré rozširujú jednotlivé vzdelávacie oblasti alebo integrujú viaceré témy z obsahu vzdelávania ostatných predmetov (napr. kultúrne štúdie, obchodná angličtina, anglická a americká literatúra ap.).

4) Všetci sa navzájom inšpirujeme a rešpektujeme

Naša vízia sa opiera o strategický cieľ školy – zdokonaľovať sa! Chceme byť úspešná škola, reagujúca na potreby tých, ktorým slúži, otvorená zmenám, a pritom verná svojim hodnotám a   oddaná svojmu poslaniu. Chceme, aby našu školu všetci zainteresovaní (študenti, rodičia, širšia odborná aj laická verejnosť) vnímali ako miesto, kde sa:

  • tvoria a chránia hodnoty,
  • všestranne rozvíjajú osobnosti,
  • dosahuje  vysoká úroveň vzdelania,
  • komunikuje v anglickom jazyku.

5) Štúdium je vyvážené rozmanitými mimoškolskými aktivitami

Naša škola úspešne spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a podporujeme všestrannú dobrovoľnícku činnosť. Naši študenti sa zúčastňujú na pracovných stretnutiach a Medzinárodných fórach Európskeho parlamentu pre mladých, kde komunikujú v anglickom jazyku otázky a riešia problémy, v ktorých sa angažuje súčasná európska mládež. Participujeme na projektoch UNICEF-u a naša študentka pôsobí ako junior ambasador v otázkach školskej participácie. Naši študenti pravidelne a úspešne reprezentujú školu na rôznych jazykových, odborných a športových súťažiach. Každý školský rok zabezpečujeme prostredníctvom vzdelávacích poukazov krúžkovú činnosť. V ponuke máme 10 až 12 záujmových útvarov (Chemický krúžok, Turistický krúžok, Box, Krúžok švédskeho jazyka, Florbal, Biblický krúžok, CAE a IELTS Club, ktorý je zameraný na prípravu študentov na budúce testovacie situácie mimo stredoškolského prostredia). Už takmer desať rokov organizujeme študentské workshopy FACTORY. Dnes je táto myšlienka dobre známa nielen našim študentom, ale aj verejnosti. Jej cieľom je čo najefektívnejšie uplatňovať medzipredmetové vzťahy a aplikovať kompetencie študentov, nadobudnuté v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Bola – a dodnes je – výsledkom vzájomnej spolupráce pedagógov a študentov, ktorí sa aj v rámci tejto špecifickej aktivity usilujú o permanentné skvalitňovanie vyučovacieho procesu a jeho výsledkov.