Ochrana osobných údajov
Základné informácie
V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle nasledovné  informácie:
Prevádzkovateľ
Názov:            Súkromné bilingválne gymnázium
Adresa:            Hodská 10, 924 01 Galanta
IČO:                300 22 754

 

Zodpovedná osoba
Meno:              Mgr. Dana Palecsková

 

Kontakt:
Telefón:            +421 31/780 57 80
Telefón:            +421 31/780 68 12
Mobil:                +421 911 789 236
FAX:                  +421 31/780 57 80
E-mail:               kontakt@sbggalanta.sk

 

Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Účelom novej právnej úpravy ochrany osobných údajov je zvýšiť ochranu dotknutých osôb, t.j. osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú. Práva dotknutých osôb sa výrazne posilňujú a rozširujú, medzi základné práva dotknutých osôb bude patriť najmä (posilnené) právo na informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a zmenu, obmedzenie spracúvania, právo namietať, právo na výmaz a zabudnutie, právo na prenos údajov, a iné.

 

Nový zákon upravuje:
a) ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov,
b) práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb,
c) postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

I Osobné údaje

 Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,1) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú  identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

II Všeobecné zásady spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s tým to účelom.

III Spracúvanie osobných údajov v prípade škôl a školských zariadení

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon. V prípade škôl a školských zariadení je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby pedagogickej dokumentácie je uvedený v § 11 ods. 6 a rozsah osobných údajov potrebných pre zasielanie do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov je uvedený v § 157 spomínaného zákona.

Ostatné prípady spracúvania osobných údajov upravuje súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, resp. ich zákonných zástupcov. Týka sa zverejňovania osobných údajov v rôznych časopisoch, na webových stránkach, prípadne školských nástenkách, zverejňovanie fotodokumentácie z rôznych akcií usporadúvaných školou alebo školským zariadením.

 IV Právo dotknutej osoby

 Dotknutá osoba má v zmysle zákona: právo na informácie, právo na prístup k OÚ, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu, právo namietať proti profilovaniu.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Uvedené znamená, že v rozsahu v akom dotknutá osoba udelila napr. súhlas na zverejnenie jej fotografií na webstránke školy na účely propagácie úspechov dosiahnutých v školských súťažiach, môže tento súhlas odvolať a škola je potom povinná zverejnené fotografie bezodkladne stiahnuť z webstránky. V prípade odvolania súhlasu však spracúvanie osobných údajov uskutočnené pred jeho odvolaním zostáva naďalej zákonné, o čom musí byť dotknutá osoba pred poskytnutím súhlasu informovaná. Súhlas môže dotknutá osoba odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

V Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Kontaktné údaje úradu

 Adresa:            Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34
E-mail : statny.dozor@pdp.gov.sk
webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

 

Emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk