Vedenie školy:

Henrieta Drgová Petrovičová, riaditeľka

Lajos Tóth, zriaďovateľ

Dana Palecsková, tajomníčka

 

Vyučujúci:

Mgr. Dávid Dobročáni – telesná a športová výchova, geografia

Mgr. Ľudmila Horváthová – anglický jazyk, umenia a kultúra, kultúrne štúdie, anglická a americká literatúra

Mgr.  Samuel Kiss – anglický jazyk, občianska náuka, etická výchova

Mgr. Andrea Kovács – chémia, fyzika, informatika

Mgr. Zuzana Krajčírová – nemecký jazyk

Mgr. Daniel Meško – anglický jazyk, ruský jazyk, anglická a americká literatúra

Mgr. Ingrid Pajtášová – nemecký jazyk

PaedDr. Marcel Papp – slovenský jazyk a literatúra, náboženská výchova

Mgr. Henrieta Drgová Petrovičová – dejepis

Mgr. Lucia Polláková – matematika, biológia

Mgr. Ľubica Sebíň – anglický jazyk, kultúrne štúdie, obchodná angličtina

PaedDr. Eva Takácsová – anglický jazyk, kultúrne štúdie

James Baker – lektor anglického jazyka