Rada školy pri Súkromnom bilingválnom gymnáziu, Hodská 10, v Galante bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rada školy plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, tlmočí a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

 

Štatút rady školy

Dodatok č.1

Zloženie rady školy