Kritériá priznávania motivačného štipendia

 1. Motivačné štipendium žiakovi priznáva riaditeľ školy na návrh pedagogickej rady v júni príslušného školského roka, po uzatvorení klasifikačného obdobia. V písomnom rozhodnutí uvedie riaditeľ školy výšku priznaného motivačného štipendia a odôvodnenie priznania.
 2. O motivačné štipendium vo forme odpustenia ročného školného sa môžu uchádzať žiaci 2. – 4. ročníka, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, príkladne si plnili svoje študijné povinnosti a preukázateľne participovali na mimoškolských aktivitách.
 3. Na posúdenie kvality plnenia študijných povinností slúžia tieto kritériá:
 • výpočet váženého študijného priemeru za predchádzajúci školský rok (žiak musí dosiahnuť vážený priemer 1,0),
 • reprezentácia školy na súťažiach – napr. SOČ, športové súťaže, predmetovéolympiády a iné (žiak sa musí umiestniť na 1. – 3. mieste v okresnom kole),
 • účasť na študentských workshopoch,
 • aktívna účasť na školských projektoch.
 1. Študenti 1. ročníka sa môžu uchádzať po splnení rovnakých  podmienok o motivačné štipendium, ktoré bude priznané formou jednorazového príspevku na jazykový pobyt organizovaný školou, vo výške 50% z ceny študijného pobytu. Štipendium bude vyplatené formou refundácie.
 2. Riaditeľ školy môže zamietnuť návrh na priznanie motivačného štipendia žiakovi, ak:
 • mu v príslušnom klasifikačnom období bolo uložené výchovné opatrenie triednym učiteľom alebo riaditeľom školy (napomenutie alebo pokarhanie),
 • je podmienečne vylúčený zo štúdia,
 • má vysokú neodôvodnenú absenciu.
 1. Riaditeľ školy môže vydať zrušujúce rozhodnutie k priznanému motivačnému štipendiu žiakovi, ktorý:
 • si zhoršil v prvom polroku nasledujúceho školského roku vážený študijný priemer,
 • sa dopustil porušenia školského poriadku a boli mu udelené výchovné alebo nápravné opatrenia,
 • má neopodstatnenú vysokú absenciu a nepravidelnú dochádzku.

 

Vypracoval:               Mgr. Henrieta Drgová Petrovičová, poverená riaditeľka školy