V školskom roku 2017/2018 sú v ponuke nasledovné krúžky:

 

KLUB CAE A IELTS

Učiteľ: Mgr. Daniel Meško

Cieľová skupina: žiaci 3., 4. a 5. ročníka

 Anotácia:

Činnosť krúžku priamo nadväzuje  na školský vzdelávací program a má napomáhať naplneniu profilu absolventa Súkromného bilingválneho gymnázia v Galante. Je primárne určený žiakom 3.ročníka (ale aj vyššie), ktorí už dosahujú dostatočné jazykové zručnosti, primerane ovládajú jazykové prvky a majú dostatočné kompetencie pre dané úrovne.

Práca krúžku vychádza z dlhoročných skúseností žiakov školy, ktorí pracovali/študovali/študujú v cudzojazyčnom prostredí a čelili požiadavke jazykových skúšok, resp. jazykového certifikátu na príslušnej úrovni.

Základným cieľom práce krúžku je tréning efektívneho testovaného žiaka.

Krúžok sa zameriava na dva testovacie systémy – systéme Cambridgeských skúšok (FCE, CAE, CPE) a certifikátov, predovšetkým na pracovné účely a systém IELTS (International English Language Testing System) predovšetkým pre akademické potreby (prijímacie skúšky).

Okrem základných informácií o oboch testovacích systémoch, o štruktúre, časovej náročnosti, skúšobných obdobiach a využiteľnosti certifikátov sa krúžok zameriava na :

 • typy testovacích úloh
 • postupy pri riešení testovacích úloh
 • eliminovanie nedostatkov pri riešení úloh
 • časový manažment
 • zvyšovanie efektívnosti a účinnosti riešení
 • zvyšovanie úspešnosti riešení

Práca krúžku priamo súvisí s vyučovacím procesom a špecifikami bilingválneho štúdia, má teda priamy vplyv na zvyšovanie efektívnosti štúdia a dosahovanie lepších výsledkov žiakov. Zároveň napomáha rozvíjaniu všetkých jazykových zručností, lepšiemu ovládaniu jazykových prvkov a zlepšovaniu kompetencií žiakov.

 

KRÚŽOK RUSKÉHO JAZYKA

Učiteľ: Mgr. Daniel Meško

Cieľová skupina: bez obmedzenia

Anotácia:

Krúžok ruského jazyka je určený pre žiakov so vstupnou úrovňou vedomostí 0.

Cieľom práce krúžku je uviesť žiakov do základov ruského jazyka, ktoré zahŕňajú azbuku – systém hlások (čítanie, písanie, spájanie, používanie), základy výslovnosti, základná slovná zásoba pre každodenný život, základná gramatika – skloňovanie a časovanie.

Súčasťou práce krúžku je postupný tréning jazykových zručností – predovšetkým rozprávanie a čítanie s porozumením, v menšej miere počúvanie s porozumením a samostatný písomný prejav.

Počas práce sa žiaci oboznámia aj s najzákladnejšími reáliami Ruska.

 

ŠPORTOVÝ KRÚŽOK

Učiteľ: Mgr. David Dobročáni

Cieľová skupina: 1. – 5. ročník

Anotácia:

Krúžok sa zameriava na všetky možnosti pohybových aktivít, ktoré napomáhajú k zlepšeniu fyzických  a pohybových schopností. Krúžok napomáha študentom uviesť BMI index na správnu mieru.

 • posilňovanie ( SBG – priestory ),
 • I.T. tréning ( high intensity training, SBG priestory ),
 • kruhové cvičenia,
 • spinning,
 • športové hry

 

Obdobie konania:          Celoročne           termíny 1 :          pondelok až piatok  7.00 – 7.55 hod.  (SBG)

termíny 2 :         pondelok : 14.45 do 15.45

štvrtok  :  14.45 do 15.45

Miesto konania:              posilňovňa SBG, telocvičňa ZSOŠ (po dohode)

 

CHEMICKÝ KRÚŽOK

Učiteľ: Mgr. Andrea Kovács

Cieľová skupina: 2. – 5. ročník

Anotácia:

Hlavným cieľom krúžku je priblížiť žiakom predmet chémia z tej zaujímavejšej, pútavejšej stránky tým, že budú realizovať niekoľkokrát tie isté pokusy, čím získajú zručnosť v používaní laboratórnych pomôcok, naučia sa pracovať tak, aby boli vždy dodržané pravidlá o ochrane a bezpečnosti pri práci, budú vedieť pokus opísať, vyhodnotiť, zdôvodniť.

 

Čiastkové ciele sú nasledovné:

 • osvojiť si zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu,
 • správne používať pojmy,
 • vedieť vysvetliť a predvídať javy pomocou známych zákonov,
 • pozorovať, experimentovať, merať, odhadovať,
 • aplikovať vedomosti z iných predmetov pri realizácii pokusov,
 • vytvoriť pozitívny vzťah k učebnému predmetu chémia,
 • rozvíjať prírodovednú gramotnosť,
 • rozvíjať logické, kritické a tvorivé myslenie žiakov.

 

BIBLICKÝ KRÚŽOK

Učiteľ: PaedDr. Marcel Papp

Cieľová skupina: bez obmedzenia

Anotácia:

Aj ty niečo hľadáš?

Médiá nám ponúkajú bohatú ponuku rýchleho uspokojenia svojich potrieb a expresného naplnenia aj tých najskrytejších túžob, no ich esencia je len krátkodobá a efekt minimálny. Existuje niečo, čo nás urobí dokonale šťastnými a pozitívne naladenými duchovnými bytosťami? Áno. Kniha, ktorá má jednu z najstarších tradícií, napriek starobylému rukopisu patrí aj dnes medzi top knihy, veď ju vlastní každá rodina a vydáva sa na každom kontinente. Aká? Biblia – inšpirovaná Božím rukopisom cez ľudské osudy vanutím Ducha Svätého.

Ak aj ty chceš objaviť jej čaro, zamýšľať sa nad jej podobenstvami, skúmať jej symboliku a uvažovať nad jej posolstvom, tak neváhaj a príď medzi nás, ktorí sme podľahli jej výzve a svedčíme o nej vlastnými životmi. Či má ponúknuť dosť toho i dnes? Určite áno, veď odpovedá i na otázky súčasníkov, aktuálne a vyčerpávajúco. Chceš sa o tom presvedčiť i ty? Tak vstúp a nezabudni so sebou vziať i svojho spolužiaka, spolužiačku…. Všetci ste vítaníJ

 

 TURISTICKÝ KRÚŽOK

Učiteľ: Mgr. Samuel Kiss

Cieľová skupina: bez obmedzenia

Anotácia:

Zámerom krúžku je poskytnúť študentom možnosť spoznať prírodu Slovenska prostredníctvom turistiky po značkovaných turistických trasách. Jednotlivé trasy budú vyberané s ohľadom na časovú a kondičnú náročnosť, diverzitu navštívených lokalít a typov trás a počasia. Sekundárnym zámerom krúžku je naučiť študentov zásady pohybu v prírode a v horách počas rôznych ročných období a prispôsobiť výbavu podmienkam. Predpokladaný počet výletov je 5 – dva jesenné, jeden zimný, jeden jarný a jeden v letnom období. Skutočná realizácia však záleží na dohovore so študentmi, keďže budú organizované v sobotu.

Každá aktivita bude realizovaná v troch fázach – najprv študenti spolu s vyučujúcim vyberú vhodnú trasu, pred samotnou turistikou budú poučení o jej špecifikách, organizácii dňa a odporúčanej / povinnej výbave. Tretia fáza je samostatný turistický výstup.

Miesto realizácie organizačných stretnutí sú priestory Súkromného bilingválneho gymnázia, miesto realizácie turistiky bude vybrané s ohľadom na záujem, podmienky a možnosti.

V rámci prípravy a realizácie činnosti krúžku budú bohato využívané prierezové témy a medzipredmetové vzťahy. Vo fáze prípravy budú študenti zostavovať optimálny plán dopravy – výpočet nákladov na dopravu pri meniacej sa vzdialenosti a počtu študentov (finančná gramotnosť, matematika). Príprava trasy je podmienená schopnosťou čítania mapy a pri výbere trasy budú zohľadnené aj prírodné zaujímavosti. Tieto si študenti vyhľadajú na internete a zvážia atraktivitu jednotlivých možností (geografia, mediálna výchova). Počas samotného turistického výletu bude potrebné oboznámiť sa s podmienkami pohybu v lese v danom ročnom období – prispôsobiť tomu výbavu, rovnako bude potrebné uvedomiť si dopad pohybu osôb v prírode – na faunu aj flóru (environmentálna výchova, ochrana života a zdravia. V neposlednom rade dochádza k formovaniu mládeže a jej prístupu k aktívnemu tráveniu voľného času (osobnostný a sociálny rozvoj).

 

FILMOVÝ KLUB

Učiteľ: Mgr. Dana Palecsková

Cieľová skupina: bez obmedzenia

Anotácia:

Filmový klub je určený všetkým, ktorí majú radi kvalitné filmy slovenskej a svetovej produkcie. Zameriava sa na staršie kultové filmy a súčasnú alternatívnu, hlavne európsku filmovú tvorbu. Ak sa chceš podieľať na výbere a organizačnom zabezpečení Filmovej noci v škole pre svojich spolužiakov, byť informovaný o novinkách v blízkych kinách a zúčastniť sa filmových premietaní a súťaží, neváhaj sa prihlásiť!

Náš klub ponúka:

 • návštevu kín v blízkom okolí podľa výberu členov klubu
 • premietanie filmov v priestoroch školy
 • návštevu tematických filmových festivalov (Snow Film Fest, Expedičná kamera – Galanta, Scandi – Sereď, Febiofest – Trnava…)
 • ďalšie akcie podľa návrhu členov klubu

Miesto: priestory školy, ďalšie podľa typu akcie

Čas: premietanie filmov v čase po vyučovaní, podľa dohody; návšteva filmových predstavení v poobedných a večerných hodinách

 

MATEMATICKÝ KRÚŽOK

Učiteľ: Mgr. Lucia Polláková

Cieľová skupina: žiaci 3. a 4. ročníka

Anotácia:

Doplnenie a prehlbovanie prebraného učiva pre žiakov 3., a 4. ročníka  – pre budúcich maturantov z matematiky respektíve žiakov, ktorí matematiku budú potrebovať k štúdiu na VŠ.

Predpokladaný termín: streda 7,15 -8,00 alebo štvrtok 14,45-15,30