Žiacka školská rada

Na škole veľmi aktívne a efektívne pôsobí Žiacka školská rada (ŽŠR) ako orgán žiackej školskej samosprávy, ustanovený v súlade so zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

ŽŠR sa riadi vo svojej činnosti Štatútom žiackej školskej rady. Tvoria ju členovia, t.j. zvolení zástupcovia zo všetkých tried školy, ktorí si zo svojho stredu volia predsedu. Žiacka komunita si prostredníctvom ŽŠR sama stanovuje ciele a úlohy, ktoré sa implementujú každoročne do Plánu práce školy. Ide predovšetkým o rôzne mimoškolské aktivity, súťaže, kultúrne podujatia a v neposlednom rade dobrovoľnícku činnosť.

Žiaci prostredníctvom tohto orgánu uplatňujú svoje právo na slobodu prejavu, osvojujú si základné prvky demokracie, učia sa vystupovať, kultivovane presadzovať alebo obhajovať svoj názor, tolerovať odlišný, prijímať na základe demokratického hlasovania väčšinový názor, rešpektujúc práva menšiny. Stávajú sa z objektu subjektom výchovno-vzdelávacieho pôsobenia, majú možnosť spolurozhodovať s pedagógmi pri otázkach týkajúcich sa ich bezprostredného záujmu a potrieb a vo väčšej miere sa stotožňovať s cieľmi školy.